Terms&Conditions

Adatkezelési szabályzat és felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.3dintour.com oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésekre terjed ki.

I. Általános rendelkezések

I/1. A Szolgáltató személye

Jelen weboldal a Burken Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.; e-mail: info@burken.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) tulajdona és a Burken Kft. is üzemelteti. A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Szolgáltató kezeli.

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Bizonyos adatkezelések és feltételek csak regisztrált, vagy a szolgáltatás ténylegesen igénybe vevő felhasználókra vonatkoznak.

Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Burken Kft.

I/2. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Szolgáltató jelen 3DInTour.com weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki.
 

A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja és tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A Szolgáltató nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére.

I/3. Irányadó jog

A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályainak hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre a magyar jogszabályok az irányadók.

II. A szolgáltatás

II/1. A szolgáltatás leírása

3DinTour szolgáltatás igénybevétele, az elkészült bemutató elérhetővé tétele a felhasználó által meghatározott jogosultságok alapján.

II/2. A szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése, megszüntetése

A szolgáltatás díjköteles, a Szolgáltató a díj megfizetése után 2 évig vállal felelősséget azért, hogy a szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen.

III. Adatkezelés

III/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője a Szolgáltató.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett a Weboldal használata során a Szolgáltatóval jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.
Az adatkezelés során a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

III/2. Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeletető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg.

Az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

III/3. Regisztráció, adatok felhasználó általi megadása

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé.

A felhasználók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat a Szolgáltató kezeli.

III/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A felhasználó által megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, a III/6. pontban meghatározottak szerint.
Az adatkezelés célja továbbá a Szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
A Szolgáltató jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény lehetővé teszi.

III/5. Adatfeldolgozó igénybe vétele

A Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Szolgáltató döntéseinek végrehajtására jogosult. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Szolgáltató felelősségét nem érinti.

III/6. Hírlevél-küldés és kutatási célú adatkezelés

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető a közvetlen megkeresés módszerével hírlevelet küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.
A felhasználó az adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonhatja.

III/7. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a megadott adatokat törli, ha:

  • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
  • az érintett azt kéri;
  • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
  • az adatkezelés célja megszűnt;
  • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szolgáltató rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
Amennyiben a felhasználó és a Szolgáltató között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a Szolgáltató az adatokat kezelheti.

III/8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szolgáltató az irányadó jogszabályokban előírt módon és határidőben adja meg.

III/9. Adatok kezelése technikai célból

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

IV. A felhasználókra irányadó szabályok

IV/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti, továbbá amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szolgáltató az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, a Szolgáltató a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, a Szolgáltató a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, a Szolgáltató az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogszerű érdekét bizonyítja.

V. Üzemeltető felelősségének kizárása

V/1. A szolgáltatás folyamatossága

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

VI. Jogérvényesítés

VI/1. A jogérvényesítés módja

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

Eredménytelen panaszkezelés esetén a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

VII. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.<
db
m2
db